Njoftim Ligjor

Shtëpia Botuese PA ka shfaqur kujdes në mbledhjen dhe publikimin e të dhënave në këtë faqe interneti. Sidoqoftë, Shtëpia Botuese PA nuk mban asnjë përgjegjësi, ose ofron garanci për saktësinë, tërësinë apo koherencën e informacionit.

Te drejtat për të bërë ndryshime pa njoftim paraprak.

I gjithë informacioni nuk është subjekt i detyrimeve ligjore. Shtëpia Botuese PA rezervon të gjitha të drejtat për të ndryshuar, shtuar ose hequr të gjithë, ose pjesë të faqes së saj të internetit pa njoftim paraprak, si dhe të ndalojë publikimet për një afat të pacaktuar ose të përhershëm.

Lidhjet me faqe të tjera interneti

Faqja e internetit e Shtëpia Botuese PA-s ka lidhje direkte dhe indirekte me faqe të tjera interneti. Shtëpia Botuese PA nuk gëzon asnje lloj kontrolli ose ndikimi mbi përmbajtjen ose dizenjimin e këtyre faqeve të internetit. Shtëpia Botuese PA nuk është subjekt i asnje detyrimi ligjor për këto faqe.

Të drejtat e autorit, markat e regjistruara te biznesit dhe të drejta të tjera

© Shtëpia Botuese PA. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Përmbajtja dhe mënyra e publikimit të tyre në faqet e internetit janë subjekt i së drejtës së autorit si dhe i të drejtave të tjera mbrojtëse mbi autorësinë.

Ato mund të përdoren pjesërisht ose plotësisht për arsye personale, dhe jo për arsye komerciale. Faqet në seksionin Shtypi nuk janë subjekt i këtij kufizimi. Teksti, imazhet e ofruara në këtë seksion janë të lira për t’u përdorur për qëllime editoriale, subjekt i rregullave të statutit.

Kur riprodhohen këto materiale një referim i veçantë i duhet bërë zotërimit dhe të drejtave të autorit që Shtëpia Botuese PA ka mbi to. Pëmbajtja nuk mund të ndryshohet. Ato nuk mund të publikohen në faqe të tjera interneti pa miratimin me shkrim të Shtëpia Botuese PA. Përmbajtja e kësaj faqeje, përfshi këtu pa kufizim çdo fotografi, mund të jenë subjekt i të drejtave të palëve të treta.

Logo-ja e Shtëpia Botuese PA-s si dhe dizenjime të tjera të kompanisë janë marka të rregjistruara të Shtëpia Botuese PA. Dizenjimi ose logot e kompanive të tjera të publikuara në faqen e internetit të Shtëpia Botuese PA-s janë gjithashtu subjekt i mbrojtjes ligjore.